Terme en Voorwaardes

Aanvaarding van bepalings en voorwaardes

Hierdie bepalings en voorwaardes maak 'n wettig bindende ooreenkoms uit tussen jou en die Universiteit van die Vrystaat (UV). Deur toegang tot hierdie webwerf te verkry, daardeur te blaai en/of dit te gebruik, erken jy dat jy hierdie bepalings en voorwaardes gelees het, dit verstaan en instem om daardeur gebind te word, soos dit af en toe dalk gewysig sal word. As jy nie met hierdie bepalings en voorwaardes saamstem nie, moet jy so gou as moontliik die webwerf verlaat, aangesien verdere gebruik jou outomaties sal verbind tot hierdie bepalings en voorwaardes.

Definisies

Die volgende definisies word in die bepalings en voorwaardes gebruik en sal van toepassing wees tensy die konteks dit anders bepaal:

'Inhoud' beteken enige funksies, fasiliteite, materiaal, inligting of dienste, soos gevind of vasgelê op 'n webwerf, en enige verwysing na 'inhoud' sal een of meer of al die bogenoemde bedoel, soos vereis deur die konteks. 'Data-boodskap' beteken 'n data-boodskap soos omskryf in terme van die EKT-wet. 'EKT-wet' beteken die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, Wet 25 van 2002 wat by http://www.polity.org.za/pdf/ElectronicCommunications.pdf verkrygbaar is. 'RIK-wet' beteken die Wet op Regulasie van Onderskepping van Kommunikasie (RIK), Wet 70 van 2002 wat by http://www.polity.org.za/pdf/RegOfInterOfCommAct70/pdf verkrygbaar is. 'UV' beteken 'n opvoedkundige instansie wat behoorlik gestig is ingevolge die Wet op Hoër Onderwys, Wet 101 van 1997. 'Webwer beteken die webwerf van die UV wat geleë is by www.ufs.ac.za en alle ander geregistreerde UV-domeine en sluit enige deel of element daarvan (insluitende die inhoud) in. 'Gebruiker(s beteken enige persoon wat die W'webwerf betree of gebruik, ondanks die feit dat so 'n persoon slegs die tuisblad van die webwerf besoek.
Gebruik en lisensie

Die doel van hierdie webwerf is om gebruikers van algemene inligting te voorsien aangaande die UV en die dienste en opvoedkundige geleenthede wat dit bied, en om die bestuur van die UV se verhouding met belanghebbendes moontlik te maak. Gebruikers mag hierdie webwerf slegs vir hierdie en ander wettige doeleindes gebruik. Die UV gee hiermee die gebruiker 'n persoonlike, nie-oordraagbare lisensie om die inhoud van hierdie webwerf te besigtig, af te laai en te druk.

Beperkings op gebruik

Die lisensie wat hierbo aan die gebruiker toegestaan word, sal aan die volgende onderhewig wees:

  1. Die inhoud van die webwerf mag slegs vir privaat, persoonlike, opvoedkundige en/of nie-kommersiële doeleindes gebruik word.
  2. Inhoud wat op dié manier deur die gebruiker verkry word, mag nie verkoop, herverkoop, uitgesaai of andersins beskikbaar gemaak of versprei word op enige manier via enige media na enige derde partye tensy daar vooraf skriftelike toestemming van die UV ontvang is nie.
  3. Die volgende kopieregkennisgewing moet op alle afskrifte van die inhoud van hierdie webwerf verskyn: © Kopiereg 2006 Die Universiteit van die Vrystaat, Nelson Mandela-rylaan, Bloemfontein, 9301, Suid-Afrika. Alle regte voorbehou.
  4. Die UV behou die reg voor om die lisensie te beëindig of te kanselleer sonder om enige redes daarvoor te gee.
  5. Die lisensie wat aan 'n gebruiker gegee is, sal outomaties beëindig word as 'n gebruiker hierdie bepalings en voorwaardes oortree.
  6. Wanneer die lisensie eindig, moet 'n gebruiker enige inhoud wat die gebruiker van hierdie webwerf gedruk en/of afgelaai het, dadelik vernietig.
  7. Die gebruiker mag nie enige kopiereg-, handelsmerk of ander eiendomsreg-kennisgewings uitwis, verdraai of andersins die eiendomskap-inligting wat in die inhoud bevat word, op 'n wyse verander wat dalk afbreuk sou doen aan die UV nie.
  8. Die UV mag die gebruiker se toegang tot enige deel van hierdie webwerf beperk sonder om die gebruiker daarvan in kennis te stel.
  9. E-posadresse, name, telefoon- en faksnommers wat op die webwerf gepubliseer is, mag nie in enige databasis ingesluit word wat vir elektroniese bemarking of soortgelyke doeleindes gebruik word nie. Geen toestemming word verleen of moet geïmpliseer word dat inligting op hierdie webwerf gebruik kan word om ongevraagde kommunikasies aan die UV te stuur nie, en alle regte wat in deel 45 van die EKT-wet uiteengesit is, word voorbehou.
  10. Die inhoud van hierdie webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes bedoel en is nie bedoel om te dien as finansiële, regs- of ander advies nie en moet nie beskou word as professionele raad of die amptelike mening of beskouings van die UV nie.
Vrywarings

Die UV het redelike maatreëls getref om te verseker dat die inhoud wat op hierdie webwerf geplaas word, korrek is ten tyde van die plasing daarvan. Die UV gee geen waarborg, hetsy uitdruklik of geïmpliseerd, met betrekking tot die akkuraatheid, gepastheid of volledigheid van die inhoud wat op die webwerf voorsien is vir hoegenaamd enige doel nie. Die gebruiker erken en stem saam dat al die inhoud op hierdie webwerf 'voetstoots' is en nie saamgestel is om in individuele behoeftes te voorsien nie. Die gebruiker moet dus nie op die inhoud wat geplaas is, staatmaak nie, en die gebruiker moet die akkuraatheid, gepastheid en volledigheid van die inhoud onafhanklik bevestig.

Die UV gee geen waarborg, hetsy uitdruklik of geïmpliseerd, dat die inhoud of tegnologië wat van hierdie webwerf beskikbaar is of dat toegang tot hierdie webwerf vry van foute of weglatings sal wees of dat the diens 100% ononderbroke en veilig sal wees nie, dat defekte reggestel sal word of dat hierdie webwerf en/of die bediener wat dit aan die gebruiker beskikbaar stel, vry van virusse, infeksies, goggas of dergelike is nie. Gebruikers word aangemoedig om enige moontlike abnormale werking en foute te rapporteer.

Beperking van aanspreeklikheid

Die gebruiker erken en stem daartoe in dat die UV of enige van sy verskaffers of diensverskaffers nie aanspreeklik gehou sal word nie en hiermee vrywaar die gebruiker die UV ten opsigte van enige verlies, aanspreeklikheid, kostes of skade van watter aard ook al wat deur die gebruiker of enige ander persoon ondervind of veroorsaak word wat voortspruit uit of verband hou met die gebruike, onvermoë om te gebruik of onbeskikbaarheid van hierdie webwerf of ander gekoppelde webwerwe, hetsy as gevolg van nalatigheid of nie.

Nieteenstaande enige bepaling of voorwaarde hierin vervat, sal die gebruiker of enige ander persoon nie daarop geregtig wees om enige delikteregs-, kontraktuele of ander eis teen die UV in te stel vir enige indirekte of daaruit volgende verliese of skade (insluitende, sonder beperking, winsverlies, gebruiksverlies, produksieverlies, sakeverlies of verlies van sakegeleenthede) as gevolg van enige oorsaak wat ook al ontstaan uit die gebruik van hierdie webwerf of ander gekoppelde webwerwe nie.

Intellektuele eiendomsregte

Al die intellektuele eiendom op hierdie webwerf, insluitende, sonder beperking; die inhoud, handelsmerke of -name, logo's, domeinname, patente, ontwerpelemente, programmatuur, databasisse, teks, grafika, ikone en hiperskakels, is die alleeneiendom van die UV of is aan die UV gelisensieer. Onderhewig aan die regte wat hierin aan die gebruiker toegestaan word, onderneem die gebruiker om nie sulke intellektuele eiendom wat besigtig, afgelaai of andersins verkry is van hierdie webwerf, te dupliseer, kopieer, herversprei, dissemineer, die vertoon aan te pas, uitmekaar te maak, teruggenieer (reverse engineer), dekompileer, transkribeer, in 'n vasleggingstelsel stoor, vertaal in enige taal of rekenaartaal, heruitsaai in enige vorm of deur enige middele (elektries, meganies, fotokopiëring, opname of ander) of op soortgelyke wyse daarmee handel, sonder dat daar vooraf skriftelike toestemming van die UV verkry word nie.

Alle regte wat nie uitdruklik toegestaan word in terme van hierdie bepalings en voorwaardes nie, word voorbehou. Enige gebruik van die UV se eiendomsregtelike inligting deur 'n gebruiker buiten dié nie uitdruklik gemagtig word in terme hiervan nie, kan dalk intellektuele eiendomsreg-wette en ander regulasies en verordeninge oortree en aanspreeklik wees vir kriminele vervolging en/of siviele eise.

Skakels vanaf die webwerf

Hierdie webwerf bevat dalk skakels na ander webwerwe wat deur ander partye buiten die UV bedryf word. Die gebruiker word aangeraai om versigtig te wees en oordeelkundigheid te gebruik wanneer hy sulke skakels soek of daartoe toegang verkry. Skakels vanaf hierdie webwerf word gerieflikheidshalwe voorsien as 'n diens aan die gebruikers van hierdie webwerf. Aangesien die UV geen beheer oor sulke webwerwe het nie, erken en stem die gebruiker saam dat die UV nie aanspreeklik gehou sal word vir enige inhoud wat op of van hierdie webwerwe beskikbaar is nie. Deur sulke skakels te voorsien, gee die UV geensins, hetsy uitdruklik of geïmpliseerd, goedkeuring of enige aanvaarding van die gekoppelde webwerwe of die onderskeie inhoud daarvan nie. Die UV gee geen waarborg en maak geen voorstelling in verband met so 'n gekoppelde webwerf nie. Die gebruiker erken verder en stem saam dat die UV nie aanspreeklik gehou sal word nie, hetsy direk of indirek, en hiermee vrywaar die gebruiker die UV ten opsigte van enige skade of verlies wat deur die gebruiker, of ondervind of veroorsaak word, of na bewering ondervind of veroorsaak is, in verband met die gebruik, onvermoë om te gebruik of vertroue op die inhoud wat op sulke gekoppelde webwerwe beskikbaar is.

Skakels na die webwerf en omraming

Die UV moet vooraf in kennis gestel word van enige skakels na sy webwerf vanaf eksterne webwerwe en behou die reg voor om enige ongemagtigde skakels onbruikbaar te maak. Diep skakeling na en omraming van bladsye en inhoud op hierdie webwerf, is verbode.

Soek-tegnologieë

Buiten die bona fide- soekenjin-operateurs en die gebruik van die soekfasiliteit wat op die webwerf voorsien is deur gebruikers, mag die gebruiker nie enige tegnologie of programme (soos webkruipers of webspinnekoppe) gebruik of probeer gebruik om inhoud van die webwerf te kopieer vir enige doeleindes, sonder die skriftelike toestemming vooraf van die UV nie.

Sekuriteit

In terme van deel 86 van die EKT-wet is dit 'n strafbare oortreding om ongemagtigde toegang te verkry tot enige verbode gebiede van hierdie webwerf of om andersins in te meng met die behoorlike werking daarvan.

Programmatuur en toerusting

Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid om, op die gebruiker se onkoste, die rekenaarhardeware, programmatuur, kommunikasielyne en Internettoegang-rekeninge te bekom wat nodig is om toegang tot die Internet en hierdie webwerf te verkry en/of om inhoud van hierdie webwerf af te laai.

Verwydering en korrigering van inhoud

Die gebruiker word aangemoedig om onakkurate, onwettige, oortredende en/of skadelike inhoud wat op hierdie webwerf beskikbaar is, aan die UV te rapporteer, en die UV onderneem om sulke inhoud of enige deel daarvan te korrigeer en/of te verwyder as welke inhoud op redelike gronde wel onakkuraat, onwettig, oortredend en/of skadelik is.

Wysigings

Die UV behou die reg voor, in sy alleen- en absolute diskresie, om tydelik of permanent die webwerf of enige deel daarvan te verander, te wysig of af te skaf sonder vooraf kennisgewing. Dit is die gebruiker se verantwoordelikeheid om voortdurend op hoogte te bly van die veranderinge aan hierdie bepalings en voorwaardes. Die gebruiker se voortgesette gebruik van hierdie webwerf nadat die bepalings en voorwaardes verander is, is 'n aanduiding van die gebruiker se aanvaarding van die nuwe bepalings en voorwaardes.

Ooreenkoms in terme van deel 21 van die EKT-wet

Die gebruiker sal gebonde wees aan hierdie bepalings en voorwaardes en welke ooreenkoms word gesluit te Bloemfontein (Suid-Afrika) ten tyde van die gebruiker se eerste besoek aan die webwerf.

Data-boodskappe van die gebruiker aan die UV sal slegs as ontvang beskou word wanneer daarop gereageer word. 'n Outomatiese antwoord sal nie so 'n reaksie uitmaak nie.

Geen inhoud wat op hierdie webwerf voorsien word, sal beskou word as 'n aanbod teenoor die gebruiker of enige ander persoon nie.

Geen ooreenkomste sal gesluit word deur die blote stuur van data-boodskappe aan of van die UV of enige werknemer of student aan die UV nie.

Onderskepping van kommunikasie

Onderhewig aan die RIK-wet, stem die gebruiker in tot die UV se reg om alle kommunikasie wat deur die gebruiker op hierdie webwerf geplaas word of aan die werknemers van die UV gestuur word, te onderskep, te blokkeer, te filter, te lees, te skrap, bekend te maak en te gebruik. Die gebruiker stem daartoe in en erken dat hierdie ooreenkoms die geskrewe toestemming uitmaak wat vereis word in terme van die EKT-wet en die RIK-wet.

Regsbevoegdheid en geldende reg

Hierdie webwerf is geskep, gehuisves, in stand gehou en beheer in die Republiek van Suid-Afrika en as sulks beheer die wette van die Republiek van Suid-Afrika en die regsbevoegdheid van die Suid-Afrikaanse howe hierdie ooreenkoms en die gebruik of onvermoë om hierdie webwerf te gebruik.

Skeibaarheid

Hierdie bepalings en voorwaardes is skeibaar, en as enige voorsiening om enige rede deur enige bevoegde hof of arbiter foutief of onafdwingbaar gevind word, sal die oorblywende voorsienings ten volle van krag wees.

Volledige ooreenkoms

Hierdie bepalings en voorwaardes bevat die volledige ooreenkoms tussen die gebruiker en die UV aangaande die onderwerp hiervan en hoegenaamd geen bepalings, voorwaardes of voorstellings buiten dié wat in hierdie bepalings en voorwaardes uiteengesit is, is gemaak nie.

Kontakinligting

Jy kan die UV-webmeester gerus kontak by webmaster@ufs.ac.za

Deel die bladsy
Print
essence_afr
© 2000 - UV, Bloemfontein Terme en Voorwaardes Privaatheidsbeleid Toegang tot Inligting Ontwikkel deur IKT-dienste