Prof Elizabeth Snyman-Van Deventer
Position
Professor
Department
Mercantile Law
Address
JBG 142
Mercantile Law
IB 117
Telephone
051 4012268
Office
JBG142
Information

Short CV

B.Iur., LL.B., LL.M., LL.M, LL.D. (UFS), Professor; Advocate of the High Court of South Africa

Publications

1.         PUBLIKASIES / PUBLICATIONS

 

1.1 ARTIKELS / ARTICLES (38)

 

 • JJ Henning en E Snyman "Die regsaard van die vennootskap: die entiteitsteorie seëvier in die Amerikaanse reg" 1993 Tydskrif vir Suid-Afrikaanse Reg / Journal for South African Law p 306-310. (Legal nature of partnership: the entity theory accepted in the American law).
 • JJ Henning en E Snyman "`n Beknopte geskiedenis en oorsig van die nuwe Amerikaanse vennootskapswetgewing" 1994 Tydskrif vir Regswetenskap / Journal for Juridical Science pp 60-76. (A brief history and overview of the American partnership acts).
 • JJ Henning en E Snyman "Die toepassing van twee teorieë oor regsaard in die Suid-Afrikaanse en Amerikaanse Vennootskapsreg" 1995 Tydskrif vir Regswetenskap / Journal for Juridical Science pp 105-130. (The application of two theories on legal nature in the South African and American law of partnership).
 • JJ Henning en E Snyman "Die regsaard van die vennootskap in twee stelsels: Nederland en Skotland" 1996 Corporate Law Development Series No 2 pp104-119. (The legal nature of partnership in two systems of law: The Netherlands and Scotland).
 • E Snyman en JJ Henning "Small business: a new statutory dispensation" 1996 Accountancy and Finance Update Vol 1 No 2 June pp15-18.
 • E Snyman en JJ Henning "Small business: a salutory statutory dispensation" 1996 Tydskrif vir Regswetenskap / Journal for Juridical Science Vol 20 No 2 p132-142.
 • E Snyman en JJ Henning: "Vennootskapsregtelike remedies. `n Historiese oorsig. 1997 Tydskrif vir Regswetenskap / Journal for Juridical Science Vol 21 No 1 Junie/June pp 149-160. (The remedies in the law of partnership. A historical overview).
 • JJ Henning en E Snyman: "Revision of the law of partnership in the United States of America: a commendable precedent" 1997 South African Law Journal Vol 114 Part4 p 684-702. (Die hersiening van die vennootskapsreg in die Verenigde State van Amerika: `n prysenswaardige presedent).
 • E Snyman en JJ Henning: "Introductory notes on limited liability companies" 1997 Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg Vol 60 p 675-682. (Inleidende aantekeninge oor aanspreeklikheidsbeperkte maatskappye).
 • E Snyman: "Inleidende aantekeninge oor die Noord-Atlantiese Vrye Handelsverdrag" 1998 Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg Vol 61 p284-290. (Introductory notes on the North American Free Trade Agreement).
 • J de Bruin en E Snyman: "Universele vennootskap - oplossing vir Ryland v Edros [1996] 4 All SA 557 (C)?" 1998 November SA Tydskrif vir Handelsreg / SA Mercantile Law Journal 0368-372. (Universal partnership - a solution for Ryland v Edros [1996] 4 All SA 557 (C)?).
 • E Snyman en JJ Henning: "The National Small Business Act, 1996 from White Paper to Statute: creating an enabling statutory environemnt for small, medium and micro enterprises in South Africa” 1998 Tydskrif vir Regswetenskap / Journal for Juridical Science Vol 23 No 1 Junie/June p54-74. (Van Witskrif na wetgewing: die daarstelling van `n magtigende statutêre omgewing vir kleinsake).
 • E Snyman en MS Wandrag: "Inleidende aantekeninge oor die transnasionale onderneming in die internasionale reg" 1998 Tydskrif vir Regswetenskap / Journal for Juridical Science Vol 23 No 1 Junie/June p207-223. (Introductory notes on the transnational business enterprise in the international law).
 • E Snyman en JJ Henning: "An innovative new organizational option in the USA: The limited liability company" 1998 4 Corporate Law Development Series. (`n Innoverende ondernemingsregtelike opsie in die VSA: die "limited liability company").
 • E Snyman en JJ Henning: "Die actio pro socio as vennootskapsregtelike remedie" 1998 Tydskrif vir Regswetenskap / Journal for Juridical Science Vol 22 No 2 Desember/December p20-34. (The actio pro socio as a partnership remedy).
 • E Snyman en JJ Henning: "Creating an enabling statutory environment for small business" 1998 4 Corporate Law Development Series (Die daarstelling van `n magtigende statutêre omgewing vir kleinsake).
 • E Snyman: "Towards free trade: an introduction to the North American Free Trade Agreement" 1999 Tydskrif vir Regswetenskap / Journal for Juridical Science Vol 23 No 2 Desember/December p205-219 (Op weg na vrye handel: inleidende aantekeninge oor die Noord-Amerikaanse Vrye Handelsverdrag).
 • E Snyman en/and S du Toit: "Defining and evaluating plea bargaining" 2000 South African Criminal Justice Augustus/August p190-199. (Omskrywing en evaluering van die pleitonderhandelinge).
 • E Snyman en/and S du Toit: "Some persectives on identifying professionalism: what is a profession and who is a professional?" 2001(3) Tydskrif vir Regswetenskap/Journal for Juridical Science p184-198 (Perspektiewe ten aansien van professionaliteit: wat is ‘n professie en wie is ‘n professionele persoon?)
 • E Snyman en/and M Cloete: "Beskerming van internasionale beleggings: ‘n Tweesnydende swaard?”" 2000(3) Tydskrif vir Regswetenskap/Journal for Juridical Science p146-177.
 • E Snyman: "Die werking van die geskilbeslegtingsmeganisme in die Wêreldhandelsorganisasie as ‘n oplossing vir handelsdispute" 2001 64(3)Tydskif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg p384-396 (The working of the dispute resolution meganisme in the World Trade Organisation as a solution for trade disputes).
 • E Snyman en/and JJ Henning: "Developments in the Anglo-American Law of Partnership: The limited liability partnership as a new form of business enterprise" 2002 (1) Tydskrif vir Suid-Afrikaanse Reg / Journal for South African Law p 129-138 (Ontwikkelings in die Anglo-Amerikaanse vennootskapsreg: Die aanspreeklikheidsbeperkte vennootskap as ‘n nuwe ondernemingsvorm)
 • E Snyman: "Ontwikkelinge in die Amerikaanse vennootskapswetgewing: Die aanspreeklikheidsbeperkte vennootskap as ‘n nuwe ondernemingsvorm" 2001(2) Tydskrif vir Regswetenskap/Journal for Juridical Science p41-51 (Developments in the American law of partnership: the limited liability partnership as a new business enterprise)
 • MS Wandrag en/and E Snyman: "Die Multilaterale Beleggingsooreenkoms (MAI): ‘n kruispad vir internasionale beleggingsregulering" 2001(2) Tydskrif vir Regswetenskap/Journal for Juridical Science p78-91 (The Multilateral Agreement on Investment: A crossroad for regulations of international investments)
 • E Snyman en JJ Henning: "The limited liability company in the USA: an innovative organizational option with lessons for South Africa " 2003 South African Law Journal Vol 120 Part1 p 153-172. (Die maatskappy met beperkte aanspreeklikheid in die VSA: ‘n innoverende ondernemingsvorm met lesse vir Suid-Afrika).
 • E Snyman en CPvM Fick “Inkwisatoriese en akkusatoriese elemente in die Amerikaanse pleitonderhandelingsproses: rigtingwyser of waarskuwingsteken?” 2002 27(1) Journal for Juridical Science 101-113.
 • E Snyman-Van Deventer en JH de Bruin “The dilemma of sexual harassment: a perspective on the South African and American law” 2002 Acta Academica 196-221.
 • E Snyman-Van Deventer en JJ Henning“Die vennootskap: goeie huweliksmaat met huwelik of konkubinaat” [The partnership: suitable partner for marriage or concubinate?] 2003 28(1) Journal for Juridical Science 76-96.
 • E Snyman-Van Deventer en JJ Henning “’n Verkenning van die soorte vennootskappe in die Amerikaanse reg” [An overview of the types of partnerships in American law] 2003 28(2) Journal for Juridical Science 142-174.
 • E Snyman-Van Deventer “Dispute resolution in NAFTA and the WTO: A useful guide for SADC” 2003 28(3) Journal for Juridical Science 112-128.
 • E Snyman, JH de Bruin en JJ Henning “Die Suid-Afrikaanse trustreg in historiese perspektief” [The South African trust law in historical perspective] 2003 2(1) Journal for Estate Planning Law 1-25
 • E Snyman-Van Deventer, JV du Plessis, JH de Bruin: “Seksuele teistering in die werkplek: ‘n Suid-Afrikaanse perspektief” 2004(1) Tydskrif vir Regswetenskap/Journal for Juridical Science 28-61 (Sexual harassment in the workplace: A South African perspective)
 • E Snyman-Van Deventer: Section 228 of the South African Companies Act – yet again?” 2005 26(8) The Company Lawyer 258-259
 • JJ Henning en E Snyman-Van Deventer: Essentialia and affectio societatis in the South African law of partnership. International and Comparative Corporate Law Journal 2006.
 • E Snyman-Van Deventer en JJ Henning: “Is die essentialia van die vennootskap ondergeskik aan die bedoeling van die partye? ‘n Oorsig oor die Suid-Afrikaanse reg” 2007(1) Tydskrif vir Regswetenskap/Journal for Juridical Science 87-117.
 • E Snyman-Van Deventer: Access denied: A shareholder’s constitutional right to information. International and Comparative Corporate Law Journal 2007.
 • E Snyman-Van Deventer: Die nuwe Lex Mercatoria. 2011 Stellenbosch Law Review/Stellenbosch Regstydskrif 247-272.
 • N Swanepoel en E Snyman-Van Deventer: The need for a legal writing course un the South African LLB curriculum. Obiter 121-134.

 

1.2       BOEKRESENSIES / BOOK REVIEWS (5)

 

 • E Snyman: "Basiese beginsels van die Besigheidsreg" Pretorius, Delport, Havenga, Vermaas. Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg 1994 Vol 57 p176-177.
 • E Snyman: "Student Case Book on Business Entities" Pretorius, Delport, Havenga, Vermaas. Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg 1996 Vol 59 p 187-188.
 • E Snyman: "Handboek vir Maatskappywetgewing 1998 waarby ingesluit die Wet op Beslote Korporasies" EML Strydom (red) 1998 Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg Vol 61 p 364.
 • E Snyman: "Malan on Bills of Exchange, Cheques and Promissory Notes" FR Malan en JT Pretorius. 1998 Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg 1998 Vol 61 p 362-363.
 • E Snyman: "Maatskappywet 61 van 1973 en die Wet op Beslote Korporasies 69 van 1984" JT Pretorius "Handboek vir Maatskappywetgewing 1998 waarby ingesluit die Wet op Beslote Korporasies" EML Strydom. 1998 Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg Vol 61 p 542-543.

 

1.3       VERHANDELINGS EN PROEFSKRIFTE /DISSERTATIONS EN THESISSES

 

 • E Snyman: "Die remedies ter beskikking van die vennote inter se." LLM (1992) Universiteit van die Vrystaat/University of the Free State, Bloemfontein. (Remedies available to the partners inter se).
 • E Snyman: "Die regsaard van die vennootskap in die Suid-Afrikaanse en Anglo-Amerikaanse reg. `n Regsvergelykende studie" LLM (1995) Universiteit van die Vrystaat/University of the Free State, Bloemfontein. (The legal nature of partnership in the Anglo-American, Continental and South African law - A comparative study).
 • E Snyman: "Die behoefte aan ‘n hervormende Suid-Afrikaanse vennootskapswet. ‘n Regsvergelykende studie" LLD (2001) Universiteit van die Vrystaat/University of the Free State, Bloemfontein. (The need for a reforming South African partnership act. A comparative studie)
 • E Snyman: "Aspekte van transnasionale ondernemings" LLM (DV) (2006) Universiteit van die Vrystaat/University of the Free State, Bloemfontein. (Aspects of transnational corporations).

 

1.4  THE LAW OF SOUTH AFRICA

 

 • 1997 Vol 19 The Law of Partnership: Revision by JJ Henning assisted by E Snyman.
 • 2005 Vol 19 The Law of Partnership: Revision by JJ Henning assisted by E Snyman.

 

1.5  PROJEKVERSLAE/PROJECT REPORTS

 

 • Aanspreeklikheidsbeperking van professionele persone/Limitation of liability of professionals Verslag aan Prokureursorde van Suid-Afrika/Report to the Law Society of South Africa (TP van Reenen, E Snyman, MS Wandrag) Desember 1991/December 1991.
 • Laws restricting trade in the Free State Province Eerste verslag/First Report Maart 1997/March 1997.
 • `n Algemeen magtigende Suid-Afrikaanse vennootskapswet vir die Köordinerende Navorsingsinstituut vir Korporatiewe Reg/for the Coordinating Research Institute for Corporate Law.
 • Defining and evaluating plea bargaining: The need for a formalised trial run in South Africa. Op versoek van die Direkteur van Openbare Vervolging in die Vrystaat/On request of the Director of Public Prosecution in the Free State (E Snyman en/and S du Toit) 1999.

 

2.   KONFERENSIEVOORDRAGTE EN RADIOGESPREKKE/CONFERENCE PAPERS AND RADIO DISCUSSIONS

 

2.1 REFERATE / CONFERENCE PAPERS (14)

 

2.1.1   NASIONAAL/NATIONAL

 • "The Uniform Partnership Act of 1994 of the USA" Jaarkongres van die Vereniging van Universiteitsdosente in die Regte/Annual Congress of the Society of University Lecturers in Law, Universiteit van die Wes-Kaap/University of the Western Cape, Bellville, 24 Januarie/January 1996. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • "Towards free trade: NAFTA as a guide for Southern Africa" Conference on International Economic Law, Universiteit van die Noorde/University of the North, Pietersburg, 05 Mei/May 1998. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • "Towards free trade: NAFTA as a guide for Southern Africa" Jaarkongres van die Vereniging van Dosente in die Regte/Annual Congress of the Society of Lecturers in Law, Vista Universiteit/Vista University, Bloemfontein, Januarie/January 1999. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • "Defining a partnership in a South African Partnership Act" Jaarkongres van die Vereniging van Dosente in die Regte/Annual Congress of the Society of Lecturers in Law, Vista Universiteit/Vista University, Bloemfontein, Januarie/January 1999. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • "Harmonising corporate law in Southern Africa - a step towards mobility in teaching corporate law. Jaarlikse Handelsregkonferensie / Annual Mercantile Law Conference, Universiteit van Stellenbosch / University of Stellenbosch, 8 Oktober/October 1999. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • "The limited liability partnership and the limited liability company: a commendable precedent for South Africa?" Jaarkongres van die Vereniging van Dosente in die Regte/Annual Congress of the Society of Lecturers in Law, Universiteit van Natal/University of Natal, Durban, Julie/July 2000. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • "Electronic filing systems: exploring cyberspace" Jaarlikse Handelsregkonferensie / Annual Mercantile Law Conference, Universiteit van die Wes-Kaap / University of the Western Cape, 13 Oktober/October 2000. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • "Protecting the exporter: contractual measures to reduce risk of nonperformance" Konrad Adenauer Stiftung Konferensie/Conference, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys / Potchefstroomse University for Christain Higher Education, 3 November 2000. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • "Partnership and trusts: Goodricke v The Registrar of Deeds, Natal revisited" Jaarkongres van die Vereniging van Dosente in die Regte/Annual Congress of the Society of Lecturers in Law, Rhodes Universiteit/Rhodes University, Grahamstad, Januarie/January 2002. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • "A dispute settlement mechanism for a system of economic co-operation and integration: examples from abroad" Conference on the Development of a Regulatory Framework for Economic Integration and Co-operation in SADC, Johannesburg International Airport Holiday Inn 31 May 2002. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • “Section 228 – yet again?” Jaarkongres van die Suidelike Afrika Vereniging van Dosente in die Regte/ Annual Congress of the Southern African Society of Lecturers in Law, Universiteit van die Vrystaat / University of the Free State, Bloemfontein, 18 Januarie/January 2005. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • “A South African perspective on the activities of transnational corporations in developing countries.” Jaarkongres van die Suidelike Afrika Vereniging van Dosente in die Regte/Annual Congress of the Southern African Society of Lecturers in Law, Universiteit van die Vrystaat / University of the Free State, Bloemfontein, 19 Januarie/January 2005. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 • “Regional trade law: Is it possible?” Conference on SADC, NEPAD and the AU: The developmenty of a regulatory framework for economic co-operation and integration within the SADC context, Airport Holiday Inn, Johannesburg, 4 Februarie/February 2005. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).

 

2.1.2   INTERNASIONAAL/INTERNATIONAL

 • "Teaching corporate insolvency" Jaarkongres van die Vereniging van Dosente in die Regte/Annual Congress of the Society of Lecturers in Law, University of Namibia, Windhoek, Namibia. Julie/July 2003. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).
 •  “Corporate harms – A South African perspective on the activities of transnational corporations in developing countries” 32nd European Studies Group Conference on Social Deviance and Justice, University of Bristol, United Kingdom, 17 September 2004. (Konferensievoordrag/Paper delivered at conference).

 

2.2 RADIOGESPREKKE / RADIO DISCUSSIONS

 

 • "Nasionale Kleinsakewetsontwerp" 09 Desember/December 1996, Prisma op/on Radio Hoogland, 13h00 tot/to 13h30. (National Small Business Bill).
 • "Die stokvel: oorsprong, definisie en soorte" 10 Desember/December 1996, Prisma op/on Radio Hoogland om 13h00 tot/to 13h30. (The stokvel: origin, definition and kinds).
 • "Die stokvel: nasionaal en internasionaal" 12 Desember/December 1996, Prisma op/on Radio Hoogland om 13h00 tot/to 13h30. (The stokvel: national and international).
 • "Die stokvel en piramide skemas" 18 Desember/December 1996, Prisma op/on Radio Hoogland, 13h00 tot/to 13h30. (The stokvel and piramid schemes).
 • "Internasionale handelsinstellings" 19 Desember/December 1996, Prisma op/on Radio Hoogland, 13h00 tot/to 13h30. (International economic institutions).
 • E Snyman en S du Toit: "Let`s talk business" 12 Maart/March 1998 op Radio Lesedi, 19h00 tot/to 20h00.

 

Publications (Short List)

  

Area(s) of Interest

The Law of Partnership and Corporate Law; International Economic Law

Courses Presented

Law of Business Enitities; International Economic Law; Corporate Insolvency
Back

FACULTY CONTACT

T: +27 51 401 2451
F: + 27 51 401 3043

E: law@ufs.ac.za

Equitas Building
UFS Bloemfontein Campus

Law photo for next to contact block

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful, to better understand how they are used and to tailor advertising. You can read more and make your cookie choices here. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept