Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
17 May 2019 | Story Eloise Calitz | Photo Charl Devenish
Agribusiness Transformation Programme
At the launch of the programme during Nampo 2019 were, from the leftt: Anton Nicolaisen, Provincial Head: Free State and Northern Cape, Standard Bank; Prof Francis Petersen, Rector and Vice-Chancellor of the UFS; Mangi Ramabenyane, General Manager, Farmer Support and Development at the Department of Agriculture and Rural Development; Nico Groenewald, Head: Agri-Business at Standard Bank; and Bigboy Kokoma, farmer from Bothaville.


Bigboy Kokoma, a 33-year-old ‘young’ farmer, speaks with confidence and pride about his family farm in the Bothaville district. One hundred and forty-two hectares of land that has been in the Kokoma family since 2005 when his father established the farm. The farm specialises in livestock, mostly Bonsmaras, and vegetables. “I want to set an example to other young farmers and, through this, become an ambassador of inspiration to my generation.”

Bigboy has a Diploma in Financial Management. “Having this qualification is a step closer to understanding the financial management of the farm, but if you want to take the leap to become a commercial farmer, you need greater knowledge and understanding to get you there.”  He is excited to have been selected for the Agribusiness Transformation Programme, because this will bring him closer to his dream of becoming a commercial farmer, to contribute to the economy of South Africa, and it will assist him in taking his family legacy further.

He is one of 25 farmers in the country who was selected to take part in the Agribusiness Transformation Programme. The programme’s main objective is to develop black emerging farmers through structured, accessible, and relevant agricultural and entrepreneurship training in order to become economically viable commercial farmers that will have greater impact in the agricultural sector in the Free State.

Importance of agriculture

Globally, the agricultural sector faces multiple challenges: it has to produce food to feed an exponentially growing world population, with a smaller rural labour force, adopt more energy-efficient and sustainable production methods, manage limited natural resources and climate change, and contribute to socio-economic development. 
 
Agriculture is of fundamental importance, not only on a global scale, but also on the African continent; therefore, we are especially proud of the Agribusiness Transformation Programme that will, in the long run, enable 25 farmers to become productive and well-functioning agri-business contributors that provide solutions for the much-needed challenges in food security, job creation, and the development of agricultural products.
 
Value of strong partnerships

The programme is an initiative of the University of the Free State (UFS), Standard Bank, and the Free State Department of Agriculture and Rural Development. They believe that strong partnerships are needed in the development of black emerging farmers, and to drive change in the sector. What makes the partnership successful, is the multiple strengths and expertise that each partner provides.

The UFS has a strong Agricultural Sciences division, with experience in training farmers in formal undergraduate and postgraduate programmes, as well as short courses.  The UFS Centre for Development Support has a solid record of developing entrepreneurs and university’s Innovation Office is at the forefront of technology transfer.

“The UFS is applying its strengths in education, training, innovation and technology transfer to ensure the development of these 25 farmers. We are excited to take the lead in this program and to ultimately contribute to a productive and well-functioning agri-business sector in South Africa. The impact of the programme is wide and the future brings possibilities of developing a model that will be replicated in the rest of South Africa and Africa,” says Prof Francis Petersen, Rector and Vice-Chancellor of the UFS.

Standard Bank has strong expertise in financing the agricultural sector, stimulating enterprise development and SMMEs, and providing financial services to the public sector.  The Department of Agriculture and Rural Development provides services to farmers who have access to land.

Programme launched at Nampo 2019

The programme was fittingly launched at Nampo on 15 May 2019, bringing together leaders in agriculture, business, the media, and influencers in the sector to engage and meet with the 25 farmers. The discussion at the launch again reiterated the importance of this programme and the level of skills transfer this partnership will mobilise.News Archive

You touch a woman, you strike a rock
2004-11-02

Prof. Engela Pretorius van die Departement Sosiologie in die Fakulteit Geesteswetenskappe by die Universiteit van die Vrystaat het die kwessie omtrent feminisme aangespreek tydens haar intreerede met die onderwerp, You touch a woman, you strike a rock: Feminism(s) and emancipation in South Africa .

Prof. Pretorius het gesê: “Die geskiedenis van feminisme oor die algemeen kan in drie fases verdeel word, waarna verwys word as golwe. Eerste-golf-feminisme (19de eeu) het die fokus geplaas op die beskerming van vroueregte in die openbare terrein, spesifiek die reg om te stem, die reg tot onderrig en die reg om middelklas beroepe en professies te betreë.

Vroeë tweede-golf-feminisme word onthou vir hoe dit moederskap geteoretiseer het as synde ‘n onderdrukkende instelling. Slagspreuke van die 1970s was die persoonlike is polities en susterskap is magtig. Prof. Pretorius sê beide slagspreuke bevestig die idee dat vroue universeel onderdruk en uitgebuit word en slegs deur erkenning van dié situasie kan vroue die strukture wat hul onderdruk verander.

‘n Belangrike aspek van die derde golf van die feminisme-teorie is post-moderne feminisme wat diversiteit en verskille onderstreep. Die poging van hierdie feministe is afgestem op alle vorme van onderdrukking. Vroue van kleur het ook hul ontevredenheid uitgespreek gedurende die derde-golf-feminisme. Die feminisme van vroue van kleur word gekenmerk deur verskeie kwessies en talryke intellektuele standpuntinnames wat neerslaga vind in verskillende terme, soos Afrika feminisme of ‘womanism, sê prof. Pretorius.

Afrika-feminisme dui protes aan teen die wit/westerse geskiedenis en die wit/westerse dominansie binne feminisme. Afrika-vroue het besef dat hul onderdrukking verskillend is van dié van wit vroue en daarom is ‘n ander proses van bevryding nodig. Die Westerse feministiese praktyk om swart vroue by die bestaande feministiese ontologie te voeg, is nie voldoende nie omdat hul unieke ondervindings van slawerny, kolonialisme, onderdrukking deur mans en armoede nie uitgedruk word nie.

‘Womanism’ het tot stand gekom as gevolg van ‘n eksplisiete rassekritiek teen feminisme. Dit is ten gunste van die positiewe uitbeelding van swart mense. Dit word gekenmerk deur kulturele kontekstualisasie, die sentraliteit van die gesin en die belangrikheid daarvan om mans in te sluit.

Die geskiedenis van vroue in Suid-Afrika is verwant aan hul geskiedenis van onderdrukking as gevolg van patriargie. Vroue van verskillende rasse, kulture en klasse het patriargie op verskillende wyses in en variërende mate van erns ervaar. Onder voor-koloniale patriargie het vroue min sê gehad oor huwelikskeuses omdat mans dié besluite gedomineer het.

Die Nederlandse en Britse patriargale erfenis het neerslag gevind in die ideologie van die volksmoeder. Onderwyl dit veral manlike skrywers was wat die beeld van die vrou as versorger en tuisteskepper bevorder het, het vroue self ook hieraan ‘n aandeel gehad, sodat die volksmoeder volwaardig deel geword het van die Afrikaner nasionalistiese mitologie. Alhoewel middel- en werkersklas vroue met dié beeld geïdentifiseer het, het nie alle Afrikaanse vroue die ideologie aanvaar nie.

Onder die Victoriaanse erfenis was Britse vroue beperk to die private eerder as die openbare lewe. Die skeefgetrekte onderrigsisteem wat vroue in huishoudelike loopbane gekanaliseer het, die mag van mans oor hul vroue se eiendom en ‘n tekort aan toegang tot mag en geld het verseker dat vroue by die huis gebly het.

Wit Engelssprekende-vroue het die grootste geleentheid gehad om patriargie uit te daag vanweë hul toegang tot onderwys en die blootstelling aan liberale waardes, sê prof. Pretorius. Liberale vroue soos Helen Joseph en Helen Suzman het ‘n belangrike rol gespeel om in 1930 stemreg vir wit vroue in Suid-Afrika te verseker en het voortgegaan om ‘n rol te speel in die bevryding van swart vroue gedurende die vryheidstryd.

Die feminisme wat onder swart vroue ontwikkel het, was ‘n erkenning van die gemeenskaplike stryd met swart mans om die verwydering van die juk van eksterne onderdrukking en eksploitasie. Swart vroue in aktiewe en onafhanlike politiese rolle het tegelykertyd mans se aannames omtrent hul meerderwaardigheid asook die rassewette van die staat uitgedaag. Daarom kan ons sê dat die feminisme wat hier ontwikkel het, te voorskyn gekom het as gevolg van vroue se betrokkenheid by en toewyding tot nasionale bevryding, sê prof. Pretorius.

Institusionalisering is nie herlei tot magsvoordele nie, want gelykheid is nie in beleidsprogramme geïnkorporeer nie. Die hervestiging van sleutel aktiviste van die vrouebeweging in die regering het die stryd om genderbillikheid verander na ‘n projek wat deur die regering gelei word, sê prof. Pretorius. Ongelukkig word terreine van verandering buite die grense van die regering verwaarloos. Dit kan slegs aangespreek word deur ‘n aktiewe en feministiese stem in die burgerlike samelewing.

“Dit is my oortuiging dat formele instellings vir vroue binne die staat oor die lang termyn slegs effektief kan wees indien daar ‘n effektiewe feministiese vroue-beweging buite die staat in stand gehou word wat die grondslag waarop sosiale beleid gevorm word, kan uitdaag en bevraagteken. Daarom, A luta continua (die stryd duur voort),” sê prof. Pretorius.

Mediaverklaring
Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel: (051) 401-2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
2 November 2004

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept