English    Afrikaans    isiZulu    Sesotho

Umbungazo wesibili woBuliminingi eNyuvesi yaseFrey Stata uyisinyathelo seNyuvesi yaseFrey Stata sokuqhakambisa ubuliminingi.

Umbungazo uzobandakanya uphinde ubungaze izimvo ezehlukahlukene zamasiko – sibala kwezobuciko bezandla, izinkondlo, izindaba ezixoxwayo, izindaba eziwuchungechunge, umculo, nengoma – konke lokhu kuzokwenziwa izinhlanga ezehlukahlukene ezilimini ezehlukahlukene ezibusa eNyuvesi yaseFrey Stata (njengesiNgisi, isiBhunu, isiSuthu, isiZulu, nolimi lweZandla).
* Click play to listen to Mokete music. If you have a Spotify account, you can just login to listen to the full songs.
Ungakwazi ukujabulela umcimbi ngendlela ehambisana nawe ngokuthi uciphize maqondana neziqephu ongathanda ukuzibukela. Sithemba lizoba yintokozo leli thalente esikwethulela lona.

Opening Address
Dr Martin Mandew: Campus Principal: UFS Qwaqwa Campus

Song
‘Ngize Ngifike’ by Azana

Student Story
‘Tshabo ya Motseko Modiehi’ by Modiehi Motseko

Student Story
‘Here lies a man who never lived’ by Lethukuthula NsibandeStudent Poem
‘Diverse but United’ by Bethel Oamen

Student Poem
‘Botjhaba ba Unibesithi ya Freisitata’ by Kgobani Mohapi and performed by Diana Matsoso


Student Interpreting Song in SASL
‘First time’ by Kopano Choche

Student Story
‘Intombatani yase bhasini’ by Siphila DlaminiStudent Song
‘Amazulu’‘Intombatani yase bhasini’ by Masentle Mokiti

Student Poem
‘Poetic Vows’ by Precious Kubheka

Song
‘UThando Lwangempela’ by Azana

Student Story
‘Die val van isolasie’ by Janika LabuschagneIn honour of Dr Maphalla
by Mohau Nkutha

Student Story
‘Teng Go A Ga Gakala’ by Swalo Tladi

Student Poem
‘Afrika Borwa’ by Modiehi Motseko

Student Poem
‘Wena o mang?’ by Mathapelo Dolly ModibediStudent Poem
‘One Family’ by Siyanda Shabalala and performed by third-year drama students

Student Story
“Umthombo wothando” by Lifa Malakwane

In honour of Prof JC Steyn
by Annelien Diedericks

Qwaqwa Traditional Groups: praise singing and dancing
Ditshepe Youth ProductionSong
"Your Love" by Azana


Kovsies Multilingual Mokete
Qwaqwa Campus
Azana
Qwaqwa Campus arena
Qwaqwa Campus
MCC Monyanyako
In honour of Prof JC Steyn
Mahaqase (Mohobelo)
Kgodumodumo Tsa Hanchabeng
Mofokeng Escalator
Ipopeng Bomme (Mokgibo)
Qwaqwa Campus admin building
Qwaqwa Campus buildings
Kovsie Family
Ditshepe Youth Production
Qwaqwa Campus chess