academic-crest

Prof Francis Petersen, From the Rector
Prof Francis Petersen, UFS Rector and Vice-Chancellor. 


“Only a Kovsie knows the feeling”.


Over 40 000 students on our three campuses already understand what this phrase means.

You can be one of them.


Rich history

Since 1904, the UFS has grown steadily as an internationally recognised university, with scholars who continue to influence global growth. Today, we have several international partnerships and a growing number of international students gracing our campuses. This all contribute to a rich, diverse body of knowledge and skills.

Vision 

My vision is to grow a university that embraces diversity, inclusivity, and academic excellence. Everybody must feel welcome and safe when they enter our learning and living spaces. It must be a place where both social and academic dreams are realised – an experience that provides a balanced foundation for whatever the future demands.

I would like to invite you to be a part of this vision, whether you are a student, a staff member, or an external stakeholder. Let us listen to one another and learn from one another. But most importantly, let us do. Outcomes are the best measure of intent. The type of outcomes we need to see are research outputs, employable graduates, cultural accomplishments, sports feats, community outreach, and leadership.

Access to success                                                                                                  

At the UFS, we believe the focus should now increasingly move to ensuring the success of our students, equipping them with additional skills and support that will help them to complete their degrees in the minimum allotted time.                                             

We have several initiatives in place in this regard, ranging from study and language support, academic advising, psychological counselling, and mentorship programmes. We don’t want you to just be here, but to be successful here. And ultimately make a real difference in the world once you leave here.                                        

Embracing 4IR Challenges                                                                                     

We are living in a world where rapid technological advances lead to ever-changing workplace demands. The harsh reality is that the demand for employees with the degree you are enrolled for today, may be significantly altered once you graduate. 

At the UFS, we are embracing the challenges of the Fourth Industrial Revolution; not only incorporating aspects of it in our teaching and learning methods, but also in our curriculum content – ensuring that our graduates’ knowledge and skills continue to line up with the demands of the world of work.

Graduate attributes                                                                                                  

Our graduate attributes have also shifted from an exclusive focus on pure academic excellence, to increasingly include aspects such as critical thinking, ethical reasoning, problem solving, civic engagement, and entrepreneurship. Our aim is to enhance adaptability, equipping our graduates for whatever future workplace challenges they may face.

Social justice, inclusivity, and care                                                                   

Since people are the heartbeat of everything that happens at the UFS, social-justice and human-rights projects will remain a priority. We want to build a new university citizenship where everyone shares a sense of belonging, built on a foundation of mutual respect, tolerance for different viewpoints, and genuine care for one another.

We want to make the time you spend on our campuses a memorable experience, providing a guiding light for wherever the road leading from here will take you.                                                                      

And while you are with us, let us learn from you too.
 
We gladly welcome you to the Kovsie family!

 

Prof Francis Petersen
Rector and Vice-Chancellor
University of the Free State

 

 

"Ke lekofsi feela le tsebang monate wa  ho ba lekofsi"

Ke baithuti ba 40 000 ba utlwisisang moelelo wa sekapolelo sena ho tswa dikhemphaseng tsa rona tse tharo.

Le wena o ka ba e mong wa bona.

Nalene E Morumo

Ho tloha ka selemo sa 1904, Yunivesithi ya Freistata e nnile ya hola butle butle jwalo ka yunivesithi e ileng ya ananelwa ke matjhaba, ka ho ba le dirutehi tse tswelang pele ho ba  le tshusumetso kgolong ya lefatshe. Kajeno, re na le balekane ba matjhaba ekasitana le palo e holang ya baithuti ba tswang ka ntle ba tlisang bokgabane dikhemphase tsa rona.


Ponelopele

Ponelopele ya ka ke ho hodisa yunivesithi e ananelang mefuta e fapaneng ya batho, yunivesithi e kenyeletsang bohle ekasiatana le ho ananela thuto e tswileng matsoho. Bohle ba tlameha ho ikutlwa ba amohelehile mme ba bolokehile ha ba kena sebakeng sena sa rona sa thuto le phedisano. E tshwanetse e be tulo eo ho yona ditoro tsa rona tsa phedisano le thuto di fihlellwang teng – bophelo bo tlisang motheo o tsitsitseng mabapi le ditlhoko dife kapa dife tsa ka moso.

Ke rata ho o mema hore o be karolo ya ponelopele ena, o le moithuti, setho sa basebetsi, kapa o le e mong wa bathahaselli ba ka thoko. Ha re mamelaneng mme re rutaneng. Empa hwa bohlokwa ka ho fetisisa, ke ho etsa. Diphetho ke sekala se setle sa maikemisetso. Mofuta wa diphetho tseo re lokelang ho di bona ke katleho diphuputsong, baithuti ba fumanang mesebetsi, kananelo ya botjhaba, katleho dipapading, thuso ya baahi, ekasita le ketapele.

Phihlello ya katleho

 Mona Yunivesithing ya Freistata, re dumela hore re lokela ho toboketsa katleho ya baithuti, ho ba fa mahlale a eketsehileng le ho ba fa tshetso e tla ba thusa ho phethela mangolo a bona a thuto ka nako e kgutshwanyane.

Re na le malebaleba ao re a hlwaileng mabapi le taba ena, mme ona ke ho thusa baithuti ka mekgwa ya ho ithuta le hob a thusa ka tshebediso ya puo, ho fana ka boeletsi thuotong, ho fana ka boeletsi ba kelello, ekasitana le ho fana ka lenaneo la bodisa. Ha se feela hore re batla hore o be mona yunivesithing, empa re batla hore o atlehe. Mme qetellong o tlise phapang lefatsheng hang ha o tloha mona.

Kananelo ya diphepetso tsa Setsokotsane sa Indasteri ya Bone (4) – SI4

Re phela nakong eo theknoloji e holang ka pele mme re ba le ditlhoko tse fetofetohang nako le nako, haholoholo dibakeng tseo re sebetsang ho tsona. Nnete ya taba ke hore ditlhoko tsa basebetsi ba nang le mangolo a tshwanang le a hao kajeno, di ka tsoha di fetohile mohlang o aparang.

Mona Yunivesithing ya Freistata, re ananela diphepetso tsa Setsokotsane sa Indasteri ya Bone Fourth Industrial Revolution”, e seng feela ka ho kenyeletsa tse ding tsa dinthwanathwana tsa sona mabapi le mekgwa ya ho ithuta le ho ruta, empa le ho keneyeletsa dikateng tsa thuto lenanethutong la rona. – e le ho nnetefatsa hore thuto le bokgoni ba makerajueti a rona di tswela pele ho  ikamahanya le ditlhoko tsa lefatshe la mesebetsi.

Makgetha a Boithuti

Makgetha a rona a boithuti a fetohile le ona, a ritsitse ho tloha ho thuto e tswileng matsoho, mme a kenyeletsa dintho tse kang ho nahana ka hlokolosi, ho arabela ka tshwanelo, tharollo ya mathata, kabelo ditabeng tsa kaisano, ekasitana le boikemelo kgwebong. Sepheo sa rona ke ho matlafatsa boitokisetso ba mosebetsi, e le ho fa makerajueti a rona matla a ho tobana le diphepetso tsa mefutafuta mesebetsing ya bona ya ka moso.

Toka phedisanong, kenyeletso, le tlhkomelo

Erekaha batho ba e na le tjheseho ka tsohle tse etsahalang mona yunivesithing ya Freistata, projeke ya toka phedisanong, ekasitana le projeke ya ditokelo tsa botho, tsona di tla dula e le tse ka hodimo lenaneng la dintho tsa bohlokwa. Re batla ho theha boahi bo botjha  yunivesithing, moo e mong le e mong a ikutlwang e le karolo ya bohle, re ahe hodima motheo wa tlhomphano, mamellano ya mehopolo e fapaneng, ekasitana le tlhokomelano e tiileng ya nnete.

Re batla hore nako eo o e qetang mona dikhemphaseng tsa rona, e be nako eo o tla e hopola ka mehla, mme re fane ka lesedi le tla o tataisa tseleng eo o tla latela ho tloha mona.

Mme ha o ntse o e na le rona, a ke re ithute ho wena le wena.

Re o amohela ka thabo lelapeng la Makofsi!

Moprofesara Francis Peterson
Morektoro le Motlatsa Mokanseliri
Yunivesithi ya Freistata

 

 

“Net ’n Kovsie ken die gevoel.”

Meer as 40 000 studente op ons drie kampusse verstaan reeds wat hierdie frase beteken.

Jy kan een van hulle wees.

Ryk geskiedenis 

Die UV het sedert 1904 bestendig gegroei tot ’n internasionaal-erkende universiteit, met navorsers wat voortdurend globale groei beïnvloed. Ons het vandag verskeie internasionale vennootskappe en ’n groeiende aantal internasionale studente op ons kampusse. Dit dra alles by tot ’n ryk, uiteenlopende bron van kennis en vaardighede.

Visie 

My visie is om ’n universiteit te ontwikkel wat diversiteit, inklusiwiteit en akademiese uitnemendheid insluit. Almal moet welkom en veilig voel as hulle ons leer- en leefruimtes betree. Dit moet ’n plek wees waar sowel sosiale as akademiese drome verwesenlik word – ’n ervaring wat ’n gebalanseerde grondslag bied vir alles wat die toekoms van ons vra.

Ek wil jou nooi om deel te wees van hierdie visie – of jy nou ’n student, ’n personeellid of ’n eksterne belanghebbende is. Laat ons na mekaar luister en van mekaar leer. Maar die belangrikste van alles is: laat ons dit doen. Uitkomste is die beste maatstaf van ons voorneme. Die soort uitkomste wat ons benodig is navorsingsuitsette, gegradueerdes wat in diens geneem kan word, kulturele prestasies, sportprestasies, gemeenskapsuitreike en leierskap.

Toegang tot sukses                                                                                                 

By die UV glo ons dat die fokus nou toenemend moet beweeg na inisiatiewe om die sukses van ons studente te verseker deur hulle met bykomende vaardighede en ondersteuning toe te rus wat hulle sal help om hul grade in die minimum toegelate tyd te voltooi.                                             

Wat dit betref, het ons verskeie inisiatiewe op die been gebring wat wissel van studie- en taalondersteuning, akademiese advies, sielkundige berading en mentorskapprogramme. Ons wil nie hê jy moet net hier wees nie, ons wil hê jy moet suksesvol wees hier – en uiteindelik ’n werklike verskil in die wêreld maak as jy hier weg is.                                       

Aanvaar 4IR-uitdagings                                                                                    

Ons leef in ’n wêreld waar snelle tegnologiese vooruitgang tot veranderende eise in die werksplek lei. Die harde werklikheid is dat die vraag na werknemers met die graad waarvoor jy vandag ingeskryf is, aansienlik kan verander wanneer jy eendag jou graad kry.

By die UV aanvaar ons die uitdagings van die Vierde Industriële Rewolusie; ons integreer nie net aspekte daarvan in ons onderrig- en leermetodes nie, maar ook in ons kurrikuluminhoud – om te verseker dat ons gegradueerdes se kennis en vaardighede in ooreenstemming bly met die eise van die werkswêreld.

Eienskappe van gegradueerdes                                                                                                 

Die eienskappe van ons gegradueerdes het ook verskuif van ’n eksklusiewe fokus op suiwer akademieseuitnemendheid, om toenemend aspekte soos kritiese denke, etiese beredenering, probleemoplossing, burgerlike betrokkenheid en entrepreneurskap in te sluit. Ons doel is om aanpasbaarheid te verbeter en om ons gegradueerdes toe te rus vir enige toekomstige uitdagings wat hulle in die werkplek mag teëkom.

Sosiale geregtigheid, inklusiwiteit en omgee                                                                  

Omdat mense die hartklop is van alles wat by die UV gebeur, sal maatskaplike geregtigheids- en menseregte-projekte ’n prioriteit bly. Ons wil ’n nuwe universiteitsburgerskap tot stand bring waar almal ’n gevoel van samehorigheid deel, gebou  op ’n grondslag van wedersydse respek, verdraagsaamheid vir verskillende standpunte en opregte omgee vir mekaar.

Ons wil die tyd wat jy op ons kampusse deurbring vir jou ’n onvergeetlike ervaring maak wat rigting sal bied vir waarheen die pad jou ook al hiervandaan lei.                                                                     

En terwyl jy hier by ons is, laat ons toe om ook van jou te leer.
 
Ons verwelkom jou graag in die Kovsie-familie!

Prof Francis Petersen
Rektor en Visekanselier
Universiteit van die VrystaatUFS News
UFS marketing logo - vertical stack
Invitation to a meeting of the UFS Convocation on 1 February 2020

Clarinet Latest news
Odeion to host international artists at Clarinet Extravaganza

New way for staff and students to learn third language
New way for staff and students to learn third language

Prof Brownhilder Neneh
‘Success is tied to the company you keep’

UFS marketing logo - vertical stack
Important information for prospective UFS first-year students

Kweku Bremen
Kweku flies Kovsie flag high at Universität Bremen

1000 days Latest news
Making the First 1 000 Days Count

When Academic latest news
When academics and economics meet

OSM Outreach
Music outreach programme teach valuable lessons

Choir LN
UFS Campus Choirs make a full comeback in 2020

SK Luwaca at Safety Summit for off-campus students
Off-campus students at the centre of Safety Summit

Prof Jaap Steyn book
Jaap Steyn: Book pays tribute to leading Afrikaans academic

Human Settlements
Humans the focus of human settlement conference at the UFS

Water
#WorldFoodDay: Access to water and food is a social justice issue

Department of Afrikaans and Dutch, German and French, Gert Coetzee, Volksblad, Adv Henriette Murray, Free State High Court, African Sun Media, Prof Angelique van Niekerk, Angelique van Niekerk
Expert panel shares knowledge with UFS Department of Afrikaans

Mental health
Mental Health not a conversation reserved just for October

Boyden
New astrophysics infrastructure place UFS in ‘elite bracket’

Odeion Camerata
Odeion Camerata end the year on a high note

EBW building
BCom Business and Financial Analytics qualification now open at UFS

MICT Seta Journalism grant
MICT SETA gives UFS Journalism students a stepping stone

Genetically diverse
SA animal population genetically more diverse than Europe

Khanyisa and Lefebere
Netball captain rewarded, Chawane gets UK contract

Prof Prakash Naidoo and Pakiso Mthembu
Kovsie sports stars crowned

Matriculant of the Year
2019 Matriculant of the Year hails from Polokwane

Web logo for statements
Nomination of representative from the Qwaqwa Campus convocation and alumni to the UFS Council

Old Mutual Agricultural Student of the Year Competition
Two UFS students are winners in Old Mutual Agricultural Student of the Year competition

International conference on Right to Development
UFS hosts International Conference on the Right to Development

Latest News: Prof LenkaBula promotes partnership with German University
Prof LenkaBula promotes partnership with German University

Latest News Marne Mentz Cross-Country
UFS are new student cross-country champions

Kovsies women end fourth in Varsity Football
Kovsie women end fourth in Varsity Football

Diversity festival LN
Festival celebrates growing global footprint at UFS

Arbor
Going green: Kovsies plant 150 trees in 30 days

Smoothie Bike challenge
Kovsies pedal smoothie bike for #MentalHealth

Web logo for statements
UFS position statement on xenophobia

Netball
Kovsies netball team building up towards play-offs

Student dialogue
Student dialogue on xenophobia, cultural appropriation, and xenocentrism

Dr Hannah Gibson and Dr Kristina Riedel
Research project examines variation between Sesotho, Setswana in Free State

Louzanne Coetzee
Yet another national record for Louzanne

UFS-UCT workshop
UFS/UCT workshops equip MMed students with research skills

Book cover
How British imperialism shaped South Africa’s education

Lynique Bredenkamp and Yolandi Stander
Two medals for Kovsie athletes at African Games

NSFAS logo
Opening of 2020 National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) applications

UFS Logo teaser
Notice regarding the nomination and election of representatives of the Convocation to the UFS Council

3MT competition
UFS 3MT-thesis winners braced for national contest

Student Toolkit
UFS launches its first-ever Student Toolkit

Kovsie Netball
Varsity Netball 2019: Follow 2018’s recipe, says UFS captain

Shoes project
#KovsieCare: UFS student requests tackie donations for poor school kids

Yoga
Yoga Yodas create calm and improve mental fitness at UFS

Entrepreneurship Intervarsity
Two Kovsies in Entrepreneurship Intervarsity finals

Prof Albert Weideman
Lifetime achievement for UFS language guru, Prof Albert Weideman

Research Group
New research forum to serve as interdisciplinary umbrella network

Red Square
Eco-friendly facelift for Red Square

Drone Research
UFS researcher makes MAGIC for the mining industry

Student Safety
Student safety top priority at Kovsies

HR Kovsie Care
#KovsiesCare: HR prioritises mental health in the workplace

Dave Lubbe
Prof Dave Lubbe honoured with Lifetime Achievement Award

Human Rights KovsiesCare
#KovsiesCare: Human Rights Ambassadors programme creates open dialogue

Ivor Swartz
#KovsiesCare: Former gangster touches lives of Heidedal learners

Latest News Monyetla Winter School
FSDoE praises inclusive education on UFS South Campus

UFS Mens hockey
Solid performances by Kovsies at USSA Championships

Prof McCowan
The role of universities in a post-development world

Dr Ufok Samson-Akpan and Dr Ekaete Benedict.
Education is the thread for PhD graduate’s family

Entrepreneurship
UFS students progress to next stage of Entrepreneurship Intervarsity

Drilling rig
Geology receives funding to explore most valuable mineral provinces on Earth

Braam van Wyk
Kovsie coach to assist Ghana hockey

Universities Consortium Launch
UFS hosts launch of Universities Consortium

KovsieApp
The Future Is Here: Download the KovsieApp

Physics research
Research explores solution for electricity generation

Economics of air
What are the economics of air?

marathons
Tough, but good, says Louzanne about marathons

Judge President Musi
'Courts must embrace 4IR', says Judge President Musi

Epistemic Justice
Epistemic justice is crucial for a sustainable democratic future

Outeniqua residence
Housing and Residence Affairs promotes quality accommodation for students

Absa supports UFS graduates
Absa supports UFS students through to graduation

Open Day
Your future is here; this is the place to be, future Kovsies are told

Lefébre Rademan
More success for netballers in different competition?

Student
Crime dialogue elicits commitment to ensure tighter security

Lynique Beneke
Long jumper Lynique dreams big

Government to enhance PhD production
Government to enhance PhD production

FNB Grant
Students with disabilities thrive with support of FNB grant

Social Justice week
Important discussions during UFS Social Justice Week

Art exibition
National Lotteries Commission funded projects, the pride of UFS

Spontaneous Science ambassador
Spontaneous Science ambassadors bring message home

Andrew Lane
Industry expert Andrew Lane talks future of Mining industry in SA

Dr Faith Mkwananzi
Book gives compelling account of migrants’ education

Vishuis
Vishuis aiming for number seven

Web logo for statements
Agreement between UFS management and the ISRC regarding deregistration process

Career Services
UFS Career Services develops employable students

CUADS
Disability support taken up a few notches on Qwaqwa Campus

Ergonomics
Ergonomics – making your space practical and comfortable

Leading women honoured at faculty opening —STORY EUGENE SEEGERS
Leading women honoured at faculty opening

NSFAS logo latest news
UPDATE: General NSFAS information

Tsietsi Ngobese
Graduate survives horrific road accident

VISIT OUR NEWS PAGE TO READ OTHER ARTICLES SHOW MORE

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept