Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
18 March 2020 | Story Leonie Bolleurs | Photo Supplied
Solar car Team
Excited about a first for the UFS, Team UFS is entering the 2020 Sasol Solar Challenge. From the left, front, are: Fouché Blignaut, Mechatronic Engineering; Nathan Bernstein, Agricultural Engineering; Lucas Erasmus, Physics; middle: Barend Crous, Manufacturing and Instrumentation; Hendrik van Heerden, Physics (team leader); Antonie Fourie, Physics; Prof Danie Vermeulen, Dean of the Faculty of Natural and Agricultural Sciences (team director); Prof Koos Terblans, Head of the Department of Physics; Theo Gropp, Mechanical Engineering; back: Louis Lagrange, Head of the Department of Engineering; and Mark Jacson, Electronics.

An interdepartmental team from the University of the Free State (UFS) has announced that it will enter and participate in the 2020 Sasol Solar Challenge, scheduled to take place from 11 to 19 September this year. 

For the challenge, Team UFS will build a self-propelled manned vehicle that uses solar power systems to travel from point A to point B. The 14-member team of the UFS will travel on public roads from Pretoria to Cape Town via a predefined route over eight days. They will compete against more than 15 other teams, both local and international. The team that finishes with the greatest distance covered within the allotted time, will win the race. Teams will race every day between 07:30 and 17:00.

The four drivers to operate the vehicles will be selected from participating UFS departments in the coming months.

First solar car for the UFS
Dr Hendrik van Heerden from the Department of Physics has been planning the solar car project – Lengau (meaning Cheetah in Sesotho) – over the past year. He will start assembling the car in the next month together with colleagues and students from both the Departments of Physics and Engineering Sciences (EnSci).

Not only is this a dream come true, but it is also an opportunity for the UFS to show that they can do this. “We do not need the backing of a large and long-established engineering department to build a car like this, a young and vibrant team can do just as much!”, says Dr Van Heerden, who plans to complete the car within a few months, ready to be calibrated and tested later in June.

Capacity in green and sustainable engineering
“The ability of Team UFS to participate is possible due to recent research developments on photovoltaic technologies (solar cells) in the Department of Physics, a well-established leader in the field of surface and material sciences. The university also has established capacity in the fields of photoluminescence and nanomaterials (nanomaterials in energy storage). Additionally, with the establishment of EnSci, the university has expanded into this field, which will bring building capacity in the area of green and sustainable engineering to the project,” says Dr Van Heerden.

Promoting development into green technologies and 4IR
According to Dr Van Heerden, it is clear that the university wishes to become a strong role player in the development and utilisation of green energy, as can be seen in the implementation of relevant technologies on its various campuses. “Thus, for the UFS to be recognised in this research area, it is important to participate in related ‘green’ events where staff and students can build their capacity of practical knowledge by constructing participation equipment such as the solar car.”

He believes that this project has the potential to become a strong base for student training and capacity building in all technological fields, which can promote base development to 4IR.

News Archive

You touch a woman, you strike a rock
2004-11-02

Prof. Engela Pretorius van die Departement Sosiologie in die Fakulteit Geesteswetenskappe by die Universiteit van die Vrystaat het die kwessie omtrent feminisme aangespreek tydens haar intreerede met die onderwerp, You touch a woman, you strike a rock: Feminism(s) and emancipation in South Africa .

Prof. Pretorius het gesê: “Die geskiedenis van feminisme oor die algemeen kan in drie fases verdeel word, waarna verwys word as golwe. Eerste-golf-feminisme (19de eeu) het die fokus geplaas op die beskerming van vroueregte in die openbare terrein, spesifiek die reg om te stem, die reg tot onderrig en die reg om middelklas beroepe en professies te betreë.

Vroeë tweede-golf-feminisme word onthou vir hoe dit moederskap geteoretiseer het as synde ‘n onderdrukkende instelling. Slagspreuke van die 1970s was die persoonlike is polities en susterskap is magtig. Prof. Pretorius sê beide slagspreuke bevestig die idee dat vroue universeel onderdruk en uitgebuit word en slegs deur erkenning van dié situasie kan vroue die strukture wat hul onderdruk verander.

‘n Belangrike aspek van die derde golf van die feminisme-teorie is post-moderne feminisme wat diversiteit en verskille onderstreep. Die poging van hierdie feministe is afgestem op alle vorme van onderdrukking. Vroue van kleur het ook hul ontevredenheid uitgespreek gedurende die derde-golf-feminisme. Die feminisme van vroue van kleur word gekenmerk deur verskeie kwessies en talryke intellektuele standpuntinnames wat neerslaga vind in verskillende terme, soos Afrika feminisme of ‘womanism, sê prof. Pretorius.

Afrika-feminisme dui protes aan teen die wit/westerse geskiedenis en die wit/westerse dominansie binne feminisme. Afrika-vroue het besef dat hul onderdrukking verskillend is van dié van wit vroue en daarom is ‘n ander proses van bevryding nodig. Die Westerse feministiese praktyk om swart vroue by die bestaande feministiese ontologie te voeg, is nie voldoende nie omdat hul unieke ondervindings van slawerny, kolonialisme, onderdrukking deur mans en armoede nie uitgedruk word nie.

‘Womanism’ het tot stand gekom as gevolg van ‘n eksplisiete rassekritiek teen feminisme. Dit is ten gunste van die positiewe uitbeelding van swart mense. Dit word gekenmerk deur kulturele kontekstualisasie, die sentraliteit van die gesin en die belangrikheid daarvan om mans in te sluit.

Die geskiedenis van vroue in Suid-Afrika is verwant aan hul geskiedenis van onderdrukking as gevolg van patriargie. Vroue van verskillende rasse, kulture en klasse het patriargie op verskillende wyses in en variërende mate van erns ervaar. Onder voor-koloniale patriargie het vroue min sê gehad oor huwelikskeuses omdat mans dié besluite gedomineer het.

Die Nederlandse en Britse patriargale erfenis het neerslag gevind in die ideologie van die volksmoeder. Onderwyl dit veral manlike skrywers was wat die beeld van die vrou as versorger en tuisteskepper bevorder het, het vroue self ook hieraan ‘n aandeel gehad, sodat die volksmoeder volwaardig deel geword het van die Afrikaner nasionalistiese mitologie. Alhoewel middel- en werkersklas vroue met dié beeld geïdentifiseer het, het nie alle Afrikaanse vroue die ideologie aanvaar nie.

Onder die Victoriaanse erfenis was Britse vroue beperk to die private eerder as die openbare lewe. Die skeefgetrekte onderrigsisteem wat vroue in huishoudelike loopbane gekanaliseer het, die mag van mans oor hul vroue se eiendom en ‘n tekort aan toegang tot mag en geld het verseker dat vroue by die huis gebly het.

Wit Engelssprekende-vroue het die grootste geleentheid gehad om patriargie uit te daag vanweë hul toegang tot onderwys en die blootstelling aan liberale waardes, sê prof. Pretorius. Liberale vroue soos Helen Joseph en Helen Suzman het ‘n belangrike rol gespeel om in 1930 stemreg vir wit vroue in Suid-Afrika te verseker en het voortgegaan om ‘n rol te speel in die bevryding van swart vroue gedurende die vryheidstryd.

Die feminisme wat onder swart vroue ontwikkel het, was ‘n erkenning van die gemeenskaplike stryd met swart mans om die verwydering van die juk van eksterne onderdrukking en eksploitasie. Swart vroue in aktiewe en onafhanlike politiese rolle het tegelykertyd mans se aannames omtrent hul meerderwaardigheid asook die rassewette van die staat uitgedaag. Daarom kan ons sê dat die feminisme wat hier ontwikkel het, te voorskyn gekom het as gevolg van vroue se betrokkenheid by en toewyding tot nasionale bevryding, sê prof. Pretorius.

Institusionalisering is nie herlei tot magsvoordele nie, want gelykheid is nie in beleidsprogramme geïnkorporeer nie. Die hervestiging van sleutel aktiviste van die vrouebeweging in die regering het die stryd om genderbillikheid verander na ‘n projek wat deur die regering gelei word, sê prof. Pretorius. Ongelukkig word terreine van verandering buite die grense van die regering verwaarloos. Dit kan slegs aangespreek word deur ‘n aktiewe en feministiese stem in die burgerlike samelewing.

“Dit is my oortuiging dat formele instellings vir vroue binne die staat oor die lang termyn slegs effektief kan wees indien daar ‘n effektiewe feministiese vroue-beweging buite die staat in stand gehou word wat die grondslag waarop sosiale beleid gevorm word, kan uitdaag en bevraagteken. Daarom, A luta continua (die stryd duur voort),” sê prof. Pretorius.

Mediaverklaring
Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel: (051) 401-2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
2 November 2004

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept