Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
16 October 2020 | Story Leonie Bolleurs | Photo Supplied
Dr Jan Swanepoel believes that the agricultural sector must be assisted in every possible way to shift its focus from mere subsistence farming, as is still the case in many parts of the world, to sustaining the lives of millions of people on the planet.

17 October is marked as International Day for the Eradication of Poverty by the United Nations (UN). 

The University of the Free State (UFS) is involved in several initiatives aimed at empowering communities to create a sustainable livelihood for themselves in the long run.

One of these initiatives includes a project to build competitiveness for communal farmers by developing the wool value chain in the Free State. 

The UFS Centre for Sustainable Agriculture, Rural Development and Extension (CENSARDE) submitted a proposal to the Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM); their proposal was selected, and they were awarded a grant of US$300 000. 

Dr Jan Swanepoel, Senior Lecturer and Researcher at CENSARDE, says the world is moving from local and national markets towards a global system of trading. This means that neighbouring farmers working on small plots of land may be competing with large industrial farmers from another country in a single marketplace.

A drive to commercialise

He adds that in developing countries, there is increasing pressure on farmers to commercialise their operations. “In order to meet the drive for greater commercialisation, new skills must be developed to support farmers in becoming better entrepreneurs. Assistance towards infrastructure must be provided; and the needs of farmers, such as market access, must be identified and catered for.”

Dr Swanepoel points out that the agricultural sector must be assisted in every possible way to shift its focus from mere subsistence farming, as is still the case in many parts of the world, to sustaining the livelihoods of millions of people on the planet. 

“As the agricultural sector starts to realise this more fundamental role and responsibilities with regard to production, new strategies can be conceived towards the enhancement of the socio-economic status of all role players in the agricultural sector,” he says.

One of the industries that agriculture in South Africa can expand on, is the wool industry. 

“China is the biggest buyer of South African wool. During lockdown, no wool from South Africa was exported to China, causing the price of wool to drop significantly. Fortunately, the markets have opened up, the excess wool from Australia has been absorbed, and China is buying wool at full capacity now. Even though the price of wool is 30% below the price of last year, the markets are reacting positively, showing a steady increase. Wool buyers believe that this trend will continue due to international market demand exceeding the supply,” says Dr Swanepoel.

He also believes the creation of niche products from the wool will add to the existing value chain, creating more jobs and an opportunity for enlarging the export market.

Profitable and sustainable venture

CENCARDE is involved in an attempt to transform communal woolgrowers’ production from an underachieving enterprise to a profitable, sustainable, and renewable venture to enhance the livelihoods of communal wool producers. 

“In addition, with the extension of the value chain directly to consumers, job creation and development plays a vital role in supporting the South African National Treasury’s strategy,” adds Dr Swanepoel.

This project is thus built around the commercialisation of wool production in the communal areas of the Free State, by developing strategies to be implemented concurrently in order to attempt to manage the various challenges faced by these growers. 

As part of this project, a centralised infrastructure hub will be established on the UFS experimental farm to support wool production and processing. Woolgrowers, sheepshearers, and men and women from the community will also be equipped with the necessary skills and knowledge to operate in the wool industry. Adding to these skills, members of the community will be taught entrepreneurial skills in different aspects of wool processing, such as knitting, making felt products, spinning, and weaving. 

Another helpful aspect of this project is linking the communal woolgrowers to markets, and in so doing, giving them a collaborative advantage.

Educational benefits

However, not only communal woolgrowers will benefit from this programme. It also has educational benefits, as the project is designed to incorporate research. According to Dr Swanepoel, CENSARDE is very committed and are using this project as a pilot to demonstrate the potential for a more multidisciplinary, multi-stakeholder approach to education, research, and development. Fifteen students will directly benefit from this project, including two PhD and three master’s students.

Also adding value to the project is the development of private partnerships in the form of the Dohne Merino Breed Society, commercial farmers, and other key wool marketing agencies – which will assist with technical matters and knowledge – as well as the Free State Department of Agriculture.

All participants strive for more profitable and competitive communal woolgrowers in a changing global wool market. The project is not another educational exercise but will equip woolgrowers to change their circumstances for the better.

News Archive

You touch a woman, you strike a rock
2004-11-02

Prof. Engela Pretorius van die Departement Sosiologie in die Fakulteit Geesteswetenskappe by die Universiteit van die Vrystaat het die kwessie omtrent feminisme aangespreek tydens haar intreerede met die onderwerp, You touch a woman, you strike a rock: Feminism(s) and emancipation in South Africa .

Prof. Pretorius het gesê: “Die geskiedenis van feminisme oor die algemeen kan in drie fases verdeel word, waarna verwys word as golwe. Eerste-golf-feminisme (19de eeu) het die fokus geplaas op die beskerming van vroueregte in die openbare terrein, spesifiek die reg om te stem, die reg tot onderrig en die reg om middelklas beroepe en professies te betreë.

Vroeë tweede-golf-feminisme word onthou vir hoe dit moederskap geteoretiseer het as synde ‘n onderdrukkende instelling. Slagspreuke van die 1970s was die persoonlike is polities en susterskap is magtig. Prof. Pretorius sê beide slagspreuke bevestig die idee dat vroue universeel onderdruk en uitgebuit word en slegs deur erkenning van dié situasie kan vroue die strukture wat hul onderdruk verander.

‘n Belangrike aspek van die derde golf van die feminisme-teorie is post-moderne feminisme wat diversiteit en verskille onderstreep. Die poging van hierdie feministe is afgestem op alle vorme van onderdrukking. Vroue van kleur het ook hul ontevredenheid uitgespreek gedurende die derde-golf-feminisme. Die feminisme van vroue van kleur word gekenmerk deur verskeie kwessies en talryke intellektuele standpuntinnames wat neerslaga vind in verskillende terme, soos Afrika feminisme of ‘womanism, sê prof. Pretorius.

Afrika-feminisme dui protes aan teen die wit/westerse geskiedenis en die wit/westerse dominansie binne feminisme. Afrika-vroue het besef dat hul onderdrukking verskillend is van dié van wit vroue en daarom is ‘n ander proses van bevryding nodig. Die Westerse feministiese praktyk om swart vroue by die bestaande feministiese ontologie te voeg, is nie voldoende nie omdat hul unieke ondervindings van slawerny, kolonialisme, onderdrukking deur mans en armoede nie uitgedruk word nie.

‘Womanism’ het tot stand gekom as gevolg van ‘n eksplisiete rassekritiek teen feminisme. Dit is ten gunste van die positiewe uitbeelding van swart mense. Dit word gekenmerk deur kulturele kontekstualisasie, die sentraliteit van die gesin en die belangrikheid daarvan om mans in te sluit.

Die geskiedenis van vroue in Suid-Afrika is verwant aan hul geskiedenis van onderdrukking as gevolg van patriargie. Vroue van verskillende rasse, kulture en klasse het patriargie op verskillende wyses in en variërende mate van erns ervaar. Onder voor-koloniale patriargie het vroue min sê gehad oor huwelikskeuses omdat mans dié besluite gedomineer het.

Die Nederlandse en Britse patriargale erfenis het neerslag gevind in die ideologie van die volksmoeder. Onderwyl dit veral manlike skrywers was wat die beeld van die vrou as versorger en tuisteskepper bevorder het, het vroue self ook hieraan ‘n aandeel gehad, sodat die volksmoeder volwaardig deel geword het van die Afrikaner nasionalistiese mitologie. Alhoewel middel- en werkersklas vroue met dié beeld geïdentifiseer het, het nie alle Afrikaanse vroue die ideologie aanvaar nie.

Onder die Victoriaanse erfenis was Britse vroue beperk to die private eerder as die openbare lewe. Die skeefgetrekte onderrigsisteem wat vroue in huishoudelike loopbane gekanaliseer het, die mag van mans oor hul vroue se eiendom en ‘n tekort aan toegang tot mag en geld het verseker dat vroue by die huis gebly het.

Wit Engelssprekende-vroue het die grootste geleentheid gehad om patriargie uit te daag vanweë hul toegang tot onderwys en die blootstelling aan liberale waardes, sê prof. Pretorius. Liberale vroue soos Helen Joseph en Helen Suzman het ‘n belangrike rol gespeel om in 1930 stemreg vir wit vroue in Suid-Afrika te verseker en het voortgegaan om ‘n rol te speel in die bevryding van swart vroue gedurende die vryheidstryd.

Die feminisme wat onder swart vroue ontwikkel het, was ‘n erkenning van die gemeenskaplike stryd met swart mans om die verwydering van die juk van eksterne onderdrukking en eksploitasie. Swart vroue in aktiewe en onafhanlike politiese rolle het tegelykertyd mans se aannames omtrent hul meerderwaardigheid asook die rassewette van die staat uitgedaag. Daarom kan ons sê dat die feminisme wat hier ontwikkel het, te voorskyn gekom het as gevolg van vroue se betrokkenheid by en toewyding tot nasionale bevryding, sê prof. Pretorius.

Institusionalisering is nie herlei tot magsvoordele nie, want gelykheid is nie in beleidsprogramme geïnkorporeer nie. Die hervestiging van sleutel aktiviste van die vrouebeweging in die regering het die stryd om genderbillikheid verander na ‘n projek wat deur die regering gelei word, sê prof. Pretorius. Ongelukkig word terreine van verandering buite die grense van die regering verwaarloos. Dit kan slegs aangespreek word deur ‘n aktiewe en feministiese stem in die burgerlike samelewing.

“Dit is my oortuiging dat formele instellings vir vroue binne die staat oor die lang termyn slegs effektief kan wees indien daar ‘n effektiewe feministiese vroue-beweging buite die staat in stand gehou word wat die grondslag waarop sosiale beleid gevorm word, kan uitdaag en bevraagteken. Daarom, A luta continua (die stryd duur voort),” sê prof. Pretorius.

Mediaverklaring
Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel: (051) 401-2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
2 November 2004

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept