Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
21 June 2021


‘Hearing you, hearing me.’ | ‘Ons luister na mekaar.’ | ‘Ukungizwa, ukukuzwa.’ | ‘Mmamele ke o mamele.’

The second Kovsies Multilingual Mokete (festival) is an initiative of the University of the Free State (UFS) to promote multilingualism.  

The Mokete will include and celebrate different cultural expressions – in visual art, poetry, storytelling, drama, music, and song – by different language groups and in the different languages that are dominant at the UFS (i.e., English, Afrikaans, Sesotho, isiZulu, and Sign Language). Students and staff from various faculties and departments on our three campuses will participate in showcasing the multicultural strengths of Kovsies, hosted by the Qwaqwa Campus in September 2021. All selected items will be filmed and the Mokete will premiere on the UFS YouTube channel and the UFS website on the day of the festival.

Join us and celebrate the university’s aim to promote multicultural communication and artistic expression in English, Afrikaans, Sesotho, isiZulu, and Sign Language.

Categories:
A. Singing  
B. Dancing
C. Poems

Your item must be unique, ‘fresh from the oven’, and it must speak ‘volumes’ of multilingualism and multiculturalism. It should celebrate the fusion of our different cultures and languages and the merging of our traditions to create a unique UFS culture. There is a prize for the best artist/performer in each category. #SayItLouderForThePeopleAtTheBack

Criteria for each category:
A. Singing
a. You can either enter a group or solo singing item
b. Song should not be longer than four (4) minutes
c. Song should be in any of the four languages mentioned above, ideally incorporating more than one language  
d. Only backtracks or acoustic accompaniment can be used

B. Dancing
a. You can either enter a group or solo dance item
b. Dance item should not be longer than four (4) minutes
c. Music should be appropriate to the festival tagline

C. Poems
a. Your poem should be in any of the four languages mentioned above, ideally incorporating more than one language
b. Your poem should be no more than 20-25 lines
c. If your poem is selected, you will have the choice to either perform your own poem or have someone else perform it for you. Auditions will be held to select performers for poems.

General information
A. Submission of material:
a. Submissions must be emailed to ufsmokete@ufs.ac.za
i. Singing and dance submissions must be submitted in MP4 format via Google Drive/OneDrive/Dropbox link to above email address
ii. Scripts for poems to be submitted in PDF format
iii. Each submission must be accompanied by a submission form.

B. Dates:  
a. Monday 12 July: Final submission date. You will receive an automated confirmation that your submission has been received.   


Enquiries:
Contact UFSmokete@ufs.ac.za for more information.

Related article: 2019 Kovsies Multilingual Mokete

 


Die tweede Veeltalige Mokete (fees) is ’n inisiatief van die Universiteit van die Vrystaat (UV) om veeltaligheid te bevorder.

Die mokete behels en vier verskillende kulturele uitdrukkings – in die vorm van visuele kuns, poësie, storievertelling, drama, musiek en sang – deur verskillende taalgroepe en in die verskillende tale wat dominant is aan die UV (d.i. Engels, Afrikaans, Suid-Sotho, Zoeloe en Gebaretaal). Studente en personeel van verskeie fakulteite en departemente op ons drie kampusse sal deelneem om die multikulturele kragte van Kovsies ten toon te stel. Die geleentheid sal in September 2021 deur die Qwaqwa-kampus aangebied word. Al die gekose items sal verfilm word en die mokete sal op die dag van die fees op die UV se YouTube-kanaal en die UV-webwerf vertoon word.

Sluit by ons aan en vier die universiteit se doelwit om multikulturele kommunikasie en artistieke uitdrukking in Engels, Afrikaans, Suid-Sotho, Zoeloe en Gebaretaal te bevorder.

Kategorieë:
A. Sang  
B. Dans
C. Gedigte

Jou item moet uniek wees, ‘vars uit die oond’ en dit moet ‘boekdele’ spreek omtrent veeltaligheid en multikulturalisme. Dit moet die samesmelting van ons verskillende kulture en tale vier en die vermenging van ons tradisies om ’n unieke UV-kultuur te skep. Daar is ’n prys vir die beste kunstenaar/uitvoerder in elke kategorie. #SayItLouderForThePeopleAtTheBack

Kriteria vir elke kategorie:
A. Sang
a. Jy kan óf ’n groep- óf ’n solosangitem inskryf
b. Liedere mag nie langer as vier (4) minute wees nie
c. Liedere moet in enige van die vier bogenoemde tale wees, maar moet verkieslik meer as een taal behels
d. Slegs klankbane (backtracks) of akoestiese begeleiding mag gebruik word

B. Dans
a. Jy kan óf ’n groep- óf ’n solodansitem inskryf
b. Dansitems mag nie langer as vier (4) minute wees nie
c. Musiek moet pas by die feesslagspreuk

C. Gedigte
a. Jou gedig moet in enige van die vier bogenoemde tale wees, maar moet verkieslik meer as een taal behels
b. Jou gedig moet nie langer as 20-25 reëls wees nie
c. As jou gedig gekies word, sal jy die keuse hê om dit self voor te dra of iemand anders kan dit vir jou voordra. Oudisies sal gehou word om voordraers vir gedigte te kies.

Algemene inligting
A. Indiening van materiaal:
a. Voorleggings moet per e-pos gestuur word aan ufsmokete@ufs.ac.za
i. Sang- en dansvoorleggings moet in MP4-formaat via Google Drive/OneDrive/Dropbox-skakel na bogenoemde e-posadres gestuur word
ii. Teks vir gedigte moet in PDF-formaat ingedien word
iii. Elke voorlegging moet vergesel wees van ’n voorleggingsvorm.

B. Datums:  
a. Maandag 5 Julie: Finale datum vir indiening. Jy sal ’n outomatiese bevestiging ontvang dat jou voorlegging ontvang is.   
b. Vrydag 9 Julie: Geselekteerde items vir oudisie word per e-pos aangekondig.  
c. Maandag 19 Julie: Begin met die verfilming van items.
d. Vrydag 17 September: Mokete word aanlyn vertoon.

Navrae:
Kontak UFSmokete@ufs.ac.za vir meer inligting.

Verwante artikel: 2019 Kovsies Veeltalige Mokete

 

Umbungazo wesibili woBuliminingi eNyuvesi yaseFrey Stata uyisinyathelo seNyuvesi yaseFrey Stata sokuqhakambisa ubuliminingi.

Umbungazo uzobandakanya uphinde ubungaze izimvo ezehlukahlukene zamasiko – sibala kwezobuciko bezandla, izinkondlo, izindaba ezixoxwayo, izindaba eziwuchungechunge, umculo, nengoma – konke lokhu kuzokwenziwa izinhlanga ezehlukahlukene ezilimini ezehlukahlukene ezibusa eNyuvesi yaseFrey Stata (njengesiNgisi, isiBhunu, isiSuthu, isiZulu, nolimi lweZandla). Abafundi Kanye nabasebenzi abavela emakolishi naseminyangweni eyehlukahlukene (ye-UFS) kuzo zontathu izikhungomagatsha zenyuvesi bazozibandakanya ukuqinisekisa amandla obusikongxube benyuvesi obuzobe busingethwe uphiko lwaseQwaqwa kuMandulo wezi-2021. Zonke izinto ezihlabahlosile zizoshuthwa kanti nawo uMbungazo uzovela esiteshini i-UFS YouTube nasekhasini lenyuvesi ngalo usuku lomcimbi.

Hlanganyela nathi ubungaze intshisekelo yenyuvesi ekuqhakambiseni ukuxhumana nokucikoza okubuliminingi okungesiNgisi, isiBhunu, isiSuthu, isiZulu, noLimi lweZandla

Imikhakha Ehlabahlosile:

A. Ukucula
B. Ukudansa
C. Izinkondlo/Ukuhaya

Into yakho kumele kube eyekhethelo, ‘kube unyanyavu oluphuma ebhokisini’, futhi kumele ishiye abantu ‘bebambe ongezansi’  kwezobuliminingi nobusikongxube.  Kumele iqhakambise ukuxubana kwamasiko ethu ehlukahlukene nezilimi Kanye nokukhula kosikompilo lwethu ukudala usikompilo oluyilo lweNyuvesi yaseFrey Stata. Kunomklomelo obekelwe inkunzi ezishaya zonke kumkhakha nomkhakha. Sihamba ngalesi siqubulo #SayItLouderForThePeopleAtTheBack

Imibandela Yomkhakha Nomkhakha:
A. Ukucula

a. Ungakhetha ukucula wedwa noma ucule neqembu
b. Iculo/ingoma ingeqi emizuzwini emine
c. Iculo/ingoma kumele ibe noma yingaluphi ulimi kulezi ezine esezibalwe ngaphezulu, asiphathi-ke uma usukhetha ezimbili kuya phezulu kuba mnandi kakhulu.
d. Okwamukelekile… ngizokubeka ngolwasemzini (amaBacktracks nama Acoustic accompaniment)

B. Ukudansa
a. Ungakhetha ukudansa wedwa noma udanse neqembu
b. Umdanso akumele weqe imizuzu emine
c. Umculo kumele uhambisane nesiqubulo sombungazo

C. Izinkondlo
a. Inkondlo kumele ibe noma yingaluphi ulimi kulezi ezine esezibalwe ngaphezulu, asiphathi-ke uma usukhetha ezimbili kuya phezulu kuba mnandi kakhulu.
b. Inkondlo ingeqi emigqeni engama-20 – 25
c. Uma inkondlo yakho iphumelela uyoba nethuba nokukhetha ukuthi uzihayele yona noma uyihayelwe omunye. Ukuhlolwa kwamakhono kokwenziwa ukuze kukhethwe abahayi bezinkondlo.

Ulwazi Ongaludinga

A. Ukuthunyelwa komsebenzi:
a. Imisebenzi esilungile kumele kuthunyelwe ku- ufsmokete@ufs.ac.za 

i. Okuqondene nomculo nomdanso kumele kuthunyelwe nge-MP4 ngokusebenzisa iLink yeGoogleDrive noma ye-OneDrive noma yeDropBox kwimeyili ebhalwe ngaphezulu. Izinkondlo kumele zithunyelwe zibe iphepha eliyi-PDF

Umsebenzi nomsebenzi othunyelwayo kumele uhambisane nefomu lokuthumela.

B. Izinsuku Nezinhlelo Zazo:

  a. UMsombuluko zi-5 kuNtulikazi: Usuku lomnqamlajuqu wokuthumela. Uyothola umyalezo ozingenela wona wokuthi umsebenzi wakho usufikile.
  b. ULwesihlanu ziyi-9 kuNtulikazi: Imisebenzi ephumelele izomenyezelwa kuqale kuhlolwe amakhono ngokwe-email.
  c. UMsombuluko ziyi-19 kuNtulikazi: Kuyaqala kushuthwa izinto.
  d. ULwesihlanu ziyi-17 kuNtulikazi: iMokete isiyavezwa isiyifilimu.

  Uma Udinga Usizo

  Xhumana ne- UFSmokete@ufs.ac.za maqondana nolwazi oluthe xa-xa.

  Iphepha elihlobene nalo mcimbi: 2019 Kovsies Multilingual Mokete

   

   

  Mokete wa bobedi wa Kovsies Multilingual Mokete ke boikitlaetso ba University of the Free State (UFS) ba ho ntshetsa pele botemengata. 

  Mokete o tla kenyeletsa le ho keteka dipontsho tse fapaneng tsa moetlo – ho bonono ba pono, bothothokisi, ho pheta dipale, tshwantshiso, mmino, le pina – ka dihlopha tse fapaneng le ka dipuo tse fapaneng tse buuwang haholo mona UFS (e leng English, Afrikaans, Sesotho, isiZulu, le Puo ya matsoho). Baithuti le basebetsi ba tswang difakhalthing tse fapaneng le mafapheng a fapaneng dikhempaseng tsa rona tse tharo, ba tla ba le seabo ho bontsha bokgabane le matla a bongata ba meetlo ya Kovsies, tse ileng tsa qatjwa ke Qwaqwa Campus ka Lwetse 2021. Dintlha tse fapaneng di tla bontshwa ka filimi mme Mokete o tla bontshwa ho kanale ya UFS YouTube le ho Webosaete ya UFS ka letsatsi la moketehadi ona.

  E ba le rona ha re keteka morero wa Yunivesithi wa ho tumisa dikamano tsa meetlo e mengata le dipontsho tsa bonono ka English, Afrikaans, Sesotho, isiZulu, le Puo ya matsoho.

  Mekgahlelo:

  A. Ho bina 
  B. Ho tantsha
  C. Ho etsa thothokiso

  Boiqapelo ba hao e lokela e be bo ikgethileng, ‘e be bo foreshe ho tswa ontong’, mme bo lokela ho bolela tse ngata ka botemengata le bongata ba meetlo.  Bo lokela ho keteka ho tswakana ha meetlo e fapaneng le dipuo le ho kopana ha ditlwaelo tsa rona ho theha moetlo o ikgethang wa UFS. Ho na le mpho ya sephethahatsi se hlwahlwa sa bonono se atlehileng ka ho fetisisa mekgahlelong ka mong. #SayItLouderForThePeopleAtTheBack

  Ditaelo bakeng sa mokgahlelo ka mong:

  A. Ho bina
  a. O ka kenela sehlopha kapa sebini se binang pina se le seng
  b. Pina ha e lokele ho ba telele ho feta metsotso e mene (4)
  c. Pina e lokela ho ba e nngwe ya dipuo tse nne tse boletsweng ka hodimo, ho akaretsa puo tse fetang puo e le nngwe 
  d. Ho dumellwa feela ditshehetso kapa medumo e felehetsang pina

  B. Ho tantsha
  a. O ka kenela sehlopha kapa motantsho wa motho ka boyena, a le mong
  b. otantsho o lokela o se ke wa feta metsotso e mene (4)
  c. Mmino o lokela ho tshwanela morero wa mokete ona

  C. Ho etsa thothokiso
  a. Thothokiso ya hao e lokela ho ba ka puo e nngwe ya tse nne tse boletsweng ka hodimo, ho kenyeletsa puo e fetang bonngwe
  b. Thothokiso ha e lokele ho feta mela e fetang 20-25
  c. Haeba thothokiso ya hao e kgethwa, o tla ba le kgetho ya ho etsa thothokiso ya hao ka bowena kapa o kope motho e mong ho e etsa bakeng sa hao. Diteko tsa mantswe di tla tshwarwa ho kgetha baphethahatsi kapa tsona dithothokisi.

  Dintlha ka kakaretso

  Nyehelo ya bonono:
  Dinyehelodi
  lokela ho romelwa ka imeile ho ufsmokete@ufs.ac.za

  Dinyehelo tsa ho bina le ho tantsha di lokela ho etswa ka sebopeho sa MP4 ka ho sebedisa lehokela la Google Drive/OneDrive/Dropbox ho aterese ya imeile e ka hodimo

  Dingolwa tsa dithothokiso di lokela ho nyehelwa ka sebopeho sa PDF  

  Nyehelo ka nngwe e lokela ho felehetswa ke foromo ya nyehelo.  

  Matsatsi: 

  Mantaha 5 Phupu: Letsatsi la ho qetela la nyehelo. O tla fumana tsebiso ya hore nyehelo ya hao e amohetswe.  
  Labohlano 9 Phupu:
  Diphethahatso tsa bonono tse phatlaladitsweng bakeng sa diteko tsa mantswe ka ho sebedisa imeile.  
  Mantaha 19 Phupu:
  Qala dipapadi tsa difilimi.
  Labohlano 17 Lwetse:
  Mokete premiere ka maranrang.

  Dipatlisiso:

  Ikopanye le UFSmokete@ufs.ac.za bakeng sa dintlha tse ngatanyana.

  Atikele e tshwanelehang: 2019 Kovsies Multilingual Mokete


   

   

  Related article: Multilingualism at the UFS reaches remarkable milestones

  News Archive

  We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

  Accept